• Česky
 • English
 • German
 • Русский
 • Română
 • Po polsku
VFH Group of companies
specialoffers

  Změna daňového režimu některých práv

  duševního vlastnictví na Kypru  IP1 boxem nebo také patent boxem se rozumí specifický režim zdanění, jejž využívají zákonodárci určitých zemí s cílem podpory výzkumu a vývoje, a který spočívá v odlišné míře zdanění příjmů plynoucích z užívání a prodeje práv duševního vlastnictví oproti ostatním obchodním příjmům. A právě původní úprava IP BOXů na Kypru, účinná od roku 2012 a představující tu nejvýhodnější v rámci celého evropského kontinentu zaznamenala v polovině tohoto roku výrazných změn.


  Novela účinná od 1. července 2016 byla zavedena za účelem uvedení kyperské úpravy do souladu jak s nařízeními OECD v rámci projektu BEPS2 (Akční nařízení č. 5), tak předpisy EU.


  Kromě samotné nové úpravy režimu IP Boxů obsahuje i podrobná přechodná ustanovení regulující práva, která byla předmětem původní úpravy.


  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ se konkrétně vztahují k právům upravených v:

  - patentovém zákoně,

  - zákoně o obchodní značce a

  - zákoně o duševním vlastnictví s tím, že


  platnost resp. účinnost těchto přechodných ustanovení je fixně stanovena do 30. června 2021.


  PRAVIDLA NOVÉHO REŽIMU IP BOXU se oproti tomu vztahují pouze na tzv. kvalifikovaná práva vzniknuvší po 1. červenci 2016. Těmito kvalifikovanými právy jsou konkrétně:

  - patenty ve smyslu zákona o patentech,

  - počítačový software a

  - ostatní úzce vymezená práva duševního vlastnictví (mj. užitný vzor, práva související s ochranou rostlin a genetického materiálu či léčiva pro vzácná onemocnění.).


  Výše uvedená práva však musí být buď využívána obchodními subjekty za účelem podpory vlastního podnikání, nebo vznikla jako výsledek vlastního vývoje a výzkumu a zároveň jsou vedena jako součást jejich obchodního jmění.


  Naopak daňovému zvýhodnění nově nepodléhají např. obchodní jména, značky, loga – obecně tedy řečeno veškeré instituty mající souvislost s nakládáním s obchodními produkty a s poskytováním služeb.


  KVALIFIKOVANÉ VÝDAJE

  V souvislosti se vznikem, vývojem, kvalifikovaných práv je možné klasifikovat i tzv. kvalifikované výdaje, mezi které patří zejména:

  - platy a odměny (osob pracující na jejich vývoji),

  - přímé náklady s vývojem předmětných práv (nájem prostor, energie…) a

  - obecné výdaje související zejména s jejich instalací či pokusy.


  KVALIFIKOVANÉ PŘÍJMY

  Stejně jako lze definovat kvalifikované výdaje, tak novela vymezuje kvalifikované příjmy. Mezi ně lze zařadit např.:

  - licenční poplatky nebo jiné poplatky za využití těchto práv a

  - příjmy z prodeje těchto práv.


  VÝPOČET ZDANITELNÉHO PŘÍJMU

  Samotnému zvýhodnění podléhá 80% výsledného zisku, který je odvozen právě z kvalifikovaných příjmů resp. rozdílu kvalifikovaných příjmů a kvalifikovaných nákladů. Výše uvedených 80% lze uznat jako odečitatelnou položku, přičemž je čistě na poplatníkovi si každý rok svobodně určit, zdali využije zvýhodnění ve výši celých 80%, nebo jen určitou menší část. Zbylých 20% pak podléhá zdanění o míře 12,5%, což ve výsledku způsobuje faktické zdanění ve výši 2,5% vůči hrubému příjmu jako celku.


  Pro větší názornost prosím vizte níže tabulku s ukázkovým výpočtem zdanitelných příjmů resp. konkrétní výší daně:


  Celkové příjmy z licenčních poplatků

  60.000


  80% daňové zvýhodnění


  60.000*80%

  48.000

  Zdanitelný příjem
  12.000

  12,5% zdanění  12.000*12,5%

  1.500

  Faktická míra zdanění  2,50%


  Pokud se daňový subjekt dostane do ztráty, tak pouze 20% z této ztráty může být převedeno na jiný subjekt (např. v rámci obchodní skupiny), nebo do následujících (vlastních) účetních období.


  PRÁVA NESPADAJÍCÍ POD ZVLAŠTNÍ REŽIM IP BOXŮ V RÁMCI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH
  Náklady při nákupu věcí nehmotných (práv), která nespadají pod přechodná ustanovení a která subjekt využívá v rámci svého podnikání, mohou být předmětem účetního odepisování a to po dobu svého využívání, max. však 20 let.  Lze proto shrnout, že nová úprava zúžila okruh práv duševního vlastnictví, na která se bude moci vztahovat zvýhodněný IP BOX režim. Faktická 2,5% míra zdanění, kterou stanovovala i původní úprava, zůstává ale i nadále zachována.  1 Intellectual property

  2 Base Erosion and Profit Shifting - Iniciativa, jejímž cílem je koordinovaná revize mezinárodních aspektů zdanění a jejich přizpůsobení současným podmínkám.